lang="nl-NL"
Adviesraad Sociaal Domein

Wat is ASD?


De ASD (Adviesraad Sociaal Domein) brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de wethouder Sociaal Domein.

Wat is Sociaal Domein?

Het sociaal domein is bijzonder breed en omvat een groot aantal thema’s die voor inwoners belangrijk zijn, zoals: “gezondheid, opvoeden en opgroeien, eenzaamheid, meedoen in de samenleving, armoede, (vrijwilligers)werk, dagopvang/respijtzorg, mantelzorg, beschermd wonen, zelfstandig wonen, laaggeletterdheid, burgerparticipatie, individuele en algemene voorzieningen, leefbaarheid, (sociale) veiligheid, discriminatie, verslavingsproblemen, wijkontwikkeling, cliëntondersteuning etc.”

Meestal betreft het de volgende inwonersgroepen: “(alleenstaande) ouders, kinderen, jongeren, schooluitvallers, werklozen, ouderen, mensen met fysieke beperkingen, langdurig zieken, laaggeletterden, migranten, statushouders, e.d.

T.b.v. de beeldvorming en het advies aan de wethouder laat de ASD zich voeden door:

Informatie vanuit de inwoners

Informatie, afkomstig van de inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul, is voor ons als ASD bijzonder waardevol. Om deze informatie te krijgen zullen de leden van de ASD oren en ogen gebruiken om signalen op te vangen en inwoners actief te spreken en te bevragen. Ook hopen wij informatie te krijgen vanuit de inwoners via deze website. Alle informatie die betrekking heeft op het sociaal domein is heel welkom! Dat kan ook de wijze betreffen waarop de gemeente de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet of de Participatiewet úitvoert.

Het is voor de ASD echter niet mogelijk om op alle berichten te reageren. Evenmin kunnen wij reageren op individuele problemen. Alle waardevolle informatie zullen wij echter meenemen in onze beeldvorming en adviezen.